او به چه جهتی می چرخد؟

در تصویر زیر چه می بینید؟او در جهت عقربه ساعت می چرخد یا خلاف آن ؟


اگر این خانم را در حال گردش در جهت عقربه ساعت می بینید شما از سمت راست مغز خود بهره می گیرید.

اگر این خانم را در حال گردش در جهت خلاف عقربه ساعت می بینید شما از سمت چپ مغز خود بهره می گیرید.

بعضی از مردم توانایی دیدن چرخش وی را در هر دو جهت دارند.

اگر شما بدون تعییر در چشمتان هنگام نگاه کردن قادر به سوئیچ در هر دو جهت هستید هوش شما بالاتر از ۱۶۰ است که یک نابغه به حساب می آیید.

این تصویر در دانشگاه یل آمریکا در مطالعه ای ۵ ساله بدست آمده است .
تنها ۱۴ ٪ مردم آمریکا توانایی دیدن آن را در هر دو جهت دارند.
¤
¤
¤
¤
¤
¤
LEFT BRAIN FUNCTIONS ( چپ مغز )

uses logic - منطق گرا هستید.

detail oriented - وسواسي و منظم هستيد و جزييات کار براتون مهمتر از نتيجه و چشم انداز است. (خواجه در بند نقش ايوان است)

facts rule - واقع گرا و علمي مي انديشيد.
words and language - کلمات و زبان طرف مقابل براتون مهمترند تا معناي حرفهاش.

present and past - همش به امروز و گذشته فکر مي کنيد.
math and science - تحليلي و علمگرا هستيد.

can comprehend - درک و فهم حرفها و کلمات ديگران براتون مهمتر از منظور و اصل مطلب است.
knowing - تحقيق و علم براتون مهمتر از دگماتيسم ،اعتقادات و خرافات است.

acknowledges - مسايل جديد را مي پذيريد.
order/pattern perception - دنبال علل مادي،واقعي قضايا هستيد، نه تحليل هاي متافيزيکي و خيالي.

knows object name - ظاهر پسند هستيد.
reality based - واقع گرا.

forms strategies - استراتژيست (برنامه ريز) هستيد.
practical -کارها و برنامه ريزي هاتون حساب شده ، عملگرا و واقع بينانه و دقيق است.
safe - محافظه کار هستيد.


RIGHT BRAIN FUNCTIONS (راست مغز)

uses feeling - احساساتي هستيد.
"big picture" oriented - نتيجه گرا و معنا گرا. (تو مو مي بيني و من پيچش مو)

imagination rules - خيال پرداز و رويايي هستيد.
symbols and images - دنبال معناهاي پنهان شده در پشت حرفها و استعاره ها هستيد.

present and future - امروز و آينده براتون مهمتره، تا گذشته.
philosophy & religion - فيلسوف و مذهب گرا هستيد.

can "get it" (i.e. meaning) - منظور طرف و اصل موضوع را رو هوا مي زنيد/مهم نيست چجوري يا چي داره ميگه.
believes - به يه سري چيزايي مفروض - معيارها و سنتهايي- معتقديد

appreciates - مسايل را مي فهميد .
spatial perception - به متافيزيک و دنياي معنوي معتقديد.

knows object function - عملگرا هستيد و دنبال اصل قضيه (نه ظاهرش).
fantasy based - خيال پرداز هستيد.

presents possibilities - فقط احتمالات را مطرح مي کنيد،ولي طرح و برنامه دقيق نمي دهيد.
impetuous - بيشتر کارهاي احساساتي و بدون تعمق انجام ميدهيد.

risk taking - از ريسک کردن نمي هراسيد.